คุณมีความพึงพอใจในเว็บไซต์นี้มากแค่ไหน?

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง 
   
สิทธิการยืมหนังสือ

ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริการยืม – คืน

- หนังสือยืมได้ 7 เล่ม
- หนังสือวิชาการทั่วไป ยืมได้ 7 วัน
- หนังสืออ้างอิง ยืมได้ 1 เล่ม เวลา 3 วัน
- วารสารล่วงเวลา (เก่ากว่าฉบับปัจจุบัน 1 เดือน ) ยืมได้ 5 เล่ม 7 วัน
- วารสารฉบับปัจจุบัน ยืมได้ 1 เล่ม หลัง 16.00 น. และส่งคืนก่อน 09.00 น. ของวันถัดไปการตัดสิทธิการยืม 

กรณีไม่คืนเอกสารที่ยืมไปภายในกำหนด จะทำการทวงถามดังนี้

การทวงถาม

ครั้งที่ 1 ทวงถามโดยตรง ทวงถามทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมลล์

ครั้งที่ 2 ทวงถาม และแจ้งจะตัดสิทธิ์การยืม หากไม่คืนภายใน 7 วัน

ครั้งที่ 3 ทำบันทึกทวงถามให้คืนทันที ถ้าไม่ส่งคืนจะดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

หากทำเอกสารสูญหาย ผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาหนังสือเรื่องเดียวกันหรือเทียบเท่า การยืมระหว่างห้องสมุด ให้ปฏิบัติตามระเบียบห้องสมุดของผู้ให้ยืมบริการหนังสือจองจองหนังสือภายใน ห้องสมุด กรณีหนังสือที่ต้องการ มีผู้ยืมไป ให้ลงแบบฟอร์มการจองหนังสือไว้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ผู้ใช้บริการภายนอก

- เจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ของทางราชการ ภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ประชาชนทั่วไป
- นักเรียนหรือนักศึกษา

บริการให้ยืมเอกสารเพื่อนำไปถ่ายเอกสาร ได้ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม ซึ่งการอนุญาตให้อยู่ในดุลยพินิจของบรรณารักษ์ซึ่งเป็นข้าราชการ โดยกรอกแบบฟอร์มและรายการในบัตรยืม และให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเก็บบัตรประชาชน ไว้เป็นหลักฐานและนำส่งคืนก่อน 16.00 น. ภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ผู้ที่ยืมจะต้องดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายกับเอกสาร มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิการยืมเอกสารเพื่อถ่ายสำเนาตลอดไป

 
     
   
 
Copyright © 2014 deqp.go.th, All rights reserved.