คุณมีความพึงพอใจในเว็บไซต์นี้มากแค่ไหน?

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง 
   
ระเบียบการใช้ห้องสมุด

       ระเบียบการใช้ห้องสมุด

         (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2550

เวลาทำการ

วัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
 
ผู้ใช้บริการ

1. สมาชิก
- ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ของห้องสมุดภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกันแล้ว
- อายุสมาชิกจะสิ้นสุดเมื่อ โอน ลาออก เสียชีวิต

 
การบริการ ดังนี้

1. บริการยืม - คืน
- หนังสือยืมได้ ครั้งละ 7 เล่ม หนังสือวิชาการทั่วไป ยืมได้ ครั้งละไม่เกิน 7 เล่ม และระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน หนังสืออ้างอิง ยืมได้ ครั้งละ 1 เล่ม และระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน
- วารสารล่วงเวลา (เก่ากว่าฉบับปัจจุบัน 1 ฉบับ ) ยืมได้ 5 เล่ม 7 วัน
- วารสารฉบับปัจจุบัน ยืมได้ 1 เล่ม (หลัง 16.00 น.) และต้องส่งคืน ก่อน 09.00 น. ของวันถัดไป

2. การยืมระหว่างห้องสมุด
ให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องสมุดของผู้ให้ยืม

3. บริการหนังสือจอง
ให้ทำการจองหนังสือภายในห้องสมุดเท่านั้น กรณีหนังสือที่ต้องการมีผู้ยืมไป ให้ลง แบบฟอร์มการจองหนังสือไว้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

2. ผู้ใช้บริการภายนอก
- เจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ของทางราชการ ภายนอกกรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ประชาชนทั่วไป
- นักเรียนหรือนักศึกษา
 
การบริการ

ไม่อนุญาตให้ยืมหนังสือออกจากห้องสมุด แต่สามารถให้ยืมเพื่อนำไปถ่ายเอกสาร ได้ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม ซึ่งการอนุญาตให้อยู่ในดุลยพินิจของบรรณารักษ์ (ข้าราชการ) โดยต้องกรอกแบบฟอร์มและลงรายการในบัตรยืม และให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเก็บบัตรประชาชน ไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ต้องนำส่งคืนก่อนเวลา 16.00 น. ภายในวันเดียวกัน โดยผู้ที่ยืมจะต้องดูแล ไม่ให้เกิดความเสียหายกับเอกสารที่ยืมไป มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิการยืมเอกสารเพื่อถ่ายสำเนาตลอด 
 
     
   
 
Copyright © 2014 deqp.go.th, All rights reserved.